ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်

Parable of the Good Samaritan - အခြားဘာသာစကားများ