အိုးဂဝရမြို့၊ မိယဂိ

အိုးဂဝရမြို့ (大河原町 အိုးဂဝရ − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိယဂိခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၂၃၆၄၀ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၉၅၂ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် ၂၄.၉၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်