ဧကကလာပ်စည်းသက်ရှိ

ဆဲလ်တစ်လုံးတည်းပါဝင်သော သက်ရှိ

ဧကကလာပ်စည်းသက်ရှိ (ဆဲလ်တစ်ခုတည်း သက်ရှိ) ဆိုသည်မှာ ဇီဝသက်ရှိဖြစ်ပြီး ဆဲလ်တစ်ခုတည်းသာ တည်ရှိသည်။ အဓိကအုပ်စုဖြစ်သော ဆဲလ်တစ်ခုတည်းရှိသက်ရှိများမှာ ဘက်တီးရီးယား၊ အလိုင်းဂျစ် စသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။