၀ ဇန်နဝါရီသည် ပြက္ခဒိန်တွင်ပါရှိသော နေ့ရက်မဟုတ်ပဲ နက္ခတ္တဗေဒနှင့် ဆော့ဝဲလ်ပညာရပ်များတွင် အသုံးပြုသည်။

နက္ခတ္တဗေဒတွင် အသုံးပြုခြင်းပြင်ဆင်

ဆော့ဝဲလ်များတွင် အသုံးပြုခြင်းပြင်ဆင်

Microsoft Excel တွင် 1900 date format တွင် ၀ ရက်သည် ၀ ဇန်နဝါရီ ၁၉၀၀ ဖြစ်သည်။

ဆက်စပ်လေ့လာရန်ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်