တျန်ကွန်က (မြန်မာအသံထွက်: တီအင် ကုအန် က) သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတော်သီချင်းအမည်ဖြစ်ပါသည်။