ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောနဖူးစည်းစာတမ်းများသည် တရုတ်ပြည်၏ ခရိုင်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲများ ဖြစ်သည်။ အမည်နှစ်ခုမှာ အမည်နာမအားဖြင့် ကွဲပြားသော်လည်းတူညီကြသည်။

တရုတ်ပြည်တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၁၁၇ခုရှိသည်။ နှင့်သုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ။​ မွန်ဂိုလီးယားကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင်း ၌တွေ့ရပြီး၊

မြေပုံများ

ပြင်ဆင်ရန်
 • Guizhou ခရိုင် Anlong Buyei နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (၁၉၆၅.၁၁.၁၃ မှ ၁၉၈၁.၁၉.၂၁) ။
 • ဘိုင်ဇင်မန်ချူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1989.06.29 ~ 1995.03.21), လျောင်းနင်ပြည်နယ်
 • ဂူကျိုးပြည်နယ် Ceheng Buyei ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (၁၉၆၅.၁၁.၁၃ မှ ၁၉၈၁.၀၁.၁၁) ။
 • ဒန်ဇီ Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (၁၉၅၅.၀၁.၀၇ မှ ၁၉၅၆.၀၄.၁၈)၊ Guizhou ပြည်နယ် ။
 • Dongfang Li ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1987.11.20 ~ 1997.03.12), Hainan ပြည်နယ် ။
 • Fangcheng Pan-Ethnicities ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (1978.12.25 ~ 1993.05.23), Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (ယခင် Shiwandashan Zhuang နှင့် Yao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ, 1957.03.26 ~ 1958.02.22; Dongxing Pan-Ethnicities Autonomous County, 1958.02.22 ~ 1978.12) ။ ၂၅) ။
 • Fengcheng Manchu ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1985.01.17 ~ 1994.03.08), လျောင်းနင်ပြည်နယ်
 • ဂွမ် တန် ဟီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (၁၉၅၅.၅.၁၄ မှ ၁၉၅၆.၀၉.၁၁)၊ ဂန်စုပြည်နယ်
 • Hefeng Tujia ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1980.04.20 ~ 1983.08.19), ဟူဘေးပြည်နယ် ။
 • Huishui Buyei နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (၁၉၅၅.၀၁.၀၇ မှ ၁၉၅၆.၀၄.၁၈; ၁၉၆၃.၀၅.၂၀ မှ ၁၉၆၃.၁၀.၂၃)၊ Guizhou ပြည်နယ် ။
 • Jingyuan Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1955.03.24 ~ 1958.09.05), Gansu ပြည်နယ် (ယခု Ningxia Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ) ။
 • Laifeng Tujia ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1979.12.19 ~ 1983.08.19), ဟူဘေးပြည်နယ် ။
 • Leishan Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1955.12.26 ~ 1956.04.18), Guizhou ပြည်နယ် ။
 • Luodian Buyei ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1955.01.07 ~ 1956.04.18), Guizhou ပြည်နယ် ။
 • Lushan Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1955.12.26 ~ 1956.04.18), Guizhou ပြည်နယ် ။
 • Maowen Qiang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1958.04.21 ~ 1987.07.24), စီချွမ်ပြည်နယ်
 • မိုင်ရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (1955.01.03 ~ 1957.09.06), ယူနန်ပြည်နယ်
 • Qianjiang Tujia နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (1983.11.14-2000.06.25), Chongqing
 • Qinbei Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (1957.03.26 ~ 1959.03.26), Guangdong ပြည်နယ် (ယခု Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ) ။
 • Qinzhou Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (၁၉၆၃.၀၉/၁၄ မှ ၁၉၆၅.၀၇.၁၉)၊ Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ။
 • Taijiang Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (1955.12.26 ~ 1956.04.18), Guizhou ပြည်နယ် ။
 • Wangmo Buyei နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (၁၉၆၅.၁၁.၁၃ မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ၁၉၈၁)၊ Guizhou ပြည်နယ် ။
 • Yanyuan Yi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကောင်တီ (၁၉၆၃.၁၀.၂၃ မှ ၁၉၇၈ မှ ၁၂.၁၃)၊ စီချွမ်ပြည်နယ်
 • Guizhou ပြည်နယ် Zhenfeng Buyei နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (၁၉၆၅.၁၁.၁၃ မှ ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ၁၉၈၁) ။