ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ကောလိပ်ဖြစ်သည်။