ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်
Personal computer, exploded 6.svg

ကွန်ပြူတာ Hardware အချို့.....

 • Monitor
 • Keyboard
 • Mouse
 • CPU(Central Processing Unit)
 • Printer
 • HardDisk
 • Motherboard
 • RAM
 • Graphic Card
 • Driver (CD /DVD)
 • Floppy Disk စသည်ဖြင့်........