ကွမ်းအစ်သည်မြန်မာလူမျိုးတို့၏အဆောင်အယောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေးမြန်မာတို့သည်ယောက်ျားရော မိန်းမပါကွမ်းစားလေ့ရှိသဖြင့် အိမ်တိုင်းတွင်ကွမ်းအစ်ဆောင်ထားလေ့ရှိသည်။ ဧည့်သည်လာပါက လက်ဖက်၊ ကွမ်းအစ်တို့ဖြင့်ဧည့်ခံလေ့ရှိကြသည်။ နန်းတွင်းဝင်ရာတွင်လည်းနောက်တော်မြဲတစ်ဦးက ကွမ်းအစ်ကိုင်လိုက်ရသည်။ ကွမ်းအစ်တွင် ကွမ်းရွက်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ကွမ်းသီးတို့ကို သီးခြားစီထည့်ထားလေ့ရှိကြသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်