ခမိနိုခါဝါမြို့၊ တိုချိဂိ

ဂျပန်နိုင်ငံ ကန်တိုဒေသရှိ မြို့တစ်မြို့

ခမိနိုခါဝါမြို့ (上三川町 ခမိနိုခါဝါ − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံတိုချိဂိခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၃၁၀၂၄ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၅၇၀ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၅၄.၃၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်