ခရုမိုင်မြို့၊ အိဝတဲ

ခရုမိုင်မြို့ (軽米町 ခရုမိုင် − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိဝတဲခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၉၁၃၁ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၃၇၁ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၄၅.၇၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်