ခဝဇုမြို့

ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြို့

ခဝဇုမြို့ (河津町 ခဝဇု - ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိဇုအိုခခရိုင်၊ ခမိုတိုင်း တွင် တည်ရှိသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်