ခါရုအိဇာဝါမြို့၊ နဂါနို

ခါရုအိဇာဝါမြို့ (軽井沢町 ခါရုအိဇာဝါ − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံနဂါနိုခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၉၉၃၉ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၂၈ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၁၅၆.၀၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်