ခါဝနိရှိမြို့၊ ယာမာဂါတ

ခါဝနိရှိမြို့ (川西町 ခါဝနိရှိ − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံယာမာဂါတခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၆၄၄၉ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၉၈.၈ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၁၆၆.၄၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်