ခိုဇဂါဝါမြို့၊ ဝါခါယာမ

ခိုဇဂါဝါမြို့ (古座川町 ခိုဇဂါဝါ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဝါခါယာမခရိုင်၊ ဟိဂရှိမုရိုတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၂၇၄၉ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၉.၃ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၉၄.၅၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်