ခုရိုမဆွတ်နိုင်းမြို့၊ ဟော့ကိုင်းဒိုး

ခုရိုမဆွတ်နိုင်းမြို့ (黒松内町 ခုရိုမဆွတ်နိုင်းချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဟော့ကိုင်းဒိုးခရိုင်တိုခချိခရိုင်ခွဲ တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၂၉၈၃ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၈.၆ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၃၄၅.၆၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်