ချီလီပီဆို ချီလီနိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖြစ်သည်။

Peso Chile Vs.JPG
Peso Chileno 1933.jpg