ခုနှစ်တောင် တစ်တာ

နှစ်ဆယ်တာ တစ်ဥသဘ

နှစ်ဆယ်ဥသဘ တစ်ကောသ

လေးကောသ တစ်ဂါဝုတ်

နှုန်းနှင့် တွက်လျှင် တစ်ဂါဝုတ်မှာ ပေပေါင်း(၁၆၈၀၀)ရှိသည်။