ဂျာနယ်

ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်းကိုရည်ညွှန်းသောခေါင်းစဉ်များ

ဂျာနယ်ဆိုသည်မှာ ရုပ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ စာသားများ၊ သတင်းများ၊ ဆောင်းပါများဖြင့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေသော စာစောင်ကို ခေါ်ဆိုသည်။