ငွေတိုးချစားသူဆိုသည်မှာ ငွေချေးလုပ်ငန်းကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ရပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်သူကိုသာ ငွေတိုးချစားသူဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ရင်းနှီးသည့် မိတ်ဆွေများကို လုပ်ငန်းသဘာဝအရ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မျှ ငွေချေးသူကို ငွေတိုးချစားသူဟု မခေါ်ဆိုနိုင်ပေ။ (Bishwa Nath Rai @. Kashi Nath Rai., 1948, B.L.R, H.C., 449) ၁၉၄၅-ခုနှစ်၊ ငွေတိုးချစားသူများ အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၂(၆) အရဆိုလျှင် ငွေထုတ်ချေးသည့် အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးဦးအား ငွေတိုးချစားသူဟု ခေါ်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ငွေထုတ်ချေးခြင်းကို လုပ်ငန်းတစ်ခု အနေဖြင့် လုပ်ကိုင်မှသာ ထိုသူအား ငွေတိုးချစားသူဟု ခေါ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအနေဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဦးအား ကူညီသည့် အနေဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံသာ ငွေထုတ်ချေးခြင်း ဖြစ်ပါမူ ထိုသူကို ငွေချေးစားသူ ဖြစ်သည်ဟု ကျဉ်းမြောင်းစွာ သတ်မှတ်ခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ တစ်ဖက်မှလည်း ငွေထုတ်ချေးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုထည်းကို အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း အလုပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်စားသောက်သူကိုမှသာ ငွေတိုးချစားသူ ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ ဥပမာ ။ ။လူတစ်ယောက်သည် ကုန်သည်အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်သည့်အပြင် ငွေထုတ်ချေးခြင်း လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေပါမူ ထိုသူအား ငွေတိုးချစားသူ ဖြစ်သည်ဟု ကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သာမန်ကုန်သည် တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သည်ဟု မယူဆနိုင်ပေ။ [ဦးထွန်းရွှေနှင့် ဦးဝင်း၊ 1967 B.L.R., (C.C) 145][၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံးများ၊ အခန်း(၉) ငွေတိုးချစားသူများ အက်ဥပဒေ၊ အပိုဒ်(၁၀)(က)ငွေတိုးချစားသူ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အကျုံးဝင်မဝင်မှ ကောက်နှုတ်ချက်