စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာနသည် ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများအား တည်ဆဲဥပဒေများ နှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ ဘွိုင်လာနှင့်လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအား တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက စက်မှု လုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိစေရေး စစ်ဆေး ကြပ်မတ်ခြင်း၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။

ရည်မှန်းချက်များ ပြင်ဆင်ရန်

 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေပါ အခြေခံမူများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ လျင်လျင်မြန်မြန် မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှတ်တမ်းများ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရန်၊
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၏ လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်နှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များအား ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
 • ဘွိုင်လာနှင့်လျှပ်စစ်ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းစေရေး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရန်၊
 • ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိစေရေး စစ်ဆေးကြပ်မတ်ရန်၊
 • နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသော သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေအမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာမှုရှိ/မရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း များအား စိစစ်ကြပ်မတ်ရန်၊

ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ဦးစီးဌာန၏ အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အား တာဝန်ခံ၍ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်သည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ ပါဝင်သည့် ဌာနကြီးမှူးများအဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲများမှာ

 • စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန
 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန
 • စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာန
 • ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန
 • လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန
 • SME မူဝါဒနှင့် ပြည်ပရေးရာ ဌာန
 • SME နည်းပညာနှင့် ဈေးကွက် မြှင့်တင်ရေး ဌာန
 • SME ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး ဌာန
 • ဘဏ္ဍာရေးဌာန
 • အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြင်ဆင်ရန်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေနှင့်အညီ စက်မှုလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရန် အားပေးထောက်ပံ့ မြှင့်တင်ခြင်း၊
 • ဘွိုင်လာဥပဒေနှင့်အညီ ဘွိုင်လာများကို မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • လျှပ်စစ်ဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံပိုင်၊ သမဝါယမပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကဏ္ဍများ၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပို့လွှတ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းတို့တွင် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အတွက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ [၁]

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ပြင်ဆင်ရန်

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသည်အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်သည်။[၂]

 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများအား ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း အချက်အလက် ပြောင်းလဲမှုများကို စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မှတ်ပုံတင်ပြီး ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို စိစစ်ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ကူညီပံ့ပိုးခြင်း၊
 • ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျရှိရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု မရှိရေးအတွက် စစ်ဆေးကြီးကြပ်ခြင်း။

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန ပြင်ဆင်ရန်

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

 • မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော ဘွိုင်လာများကို မှတ်ပုံတင်ရန် စစ်ဆေးခြင်း၊
 • အသုံးပြုနေသော ဘွိုင်လာများကို ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြု နိုင်ရေးအတွက် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပေးခြင်း၊
 • ဘွိုင်လာတွင် ယိုယွင်းချက်များ၊ အားနည်းချက်များ တွေ့ရှိပါက ပြု ပြင်စေခြင်း၊
 • ဘွိုင်လာအသုံးပြုနေစဉ် မတော်တဆယိုယွင်းမှု ဖြစ်ပွားပါက အရေးပေါ်စစ်ဆေးပေးခြင်း၊
 • ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဘွိုင်လာအသစ်များ တင်သွင်းရန်ရှိပါက လိုအပ်သလို အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊
 • ဘွိုင်လာကိုင်တွယ်သူများသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ [၃]

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန ပြင်ဆင်ရန်

လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

 • လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စစ်ဆေးခြင်း၊
 • လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
 • ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊
 • ဓာတ်လိုက်မှု စစ်ဆေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ [၄]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

 1. စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန။ 5 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 2. စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန။ 5 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 3. ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေးဌာန။ 5 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 4. လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးဌာန။ 5 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ပြင်ဆင်ရန်