• စည်း = သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိစေရန် အပိုင်းအခြား
  • ကမ်း = ကုန်းနှင့်ရေကို ပိုင်းခြားထားသည့်နေရာ
  • စည်းကမ်း = လူတို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်