စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်၊ ပါလီမန်ဘုရင်စနစ် (သို့) ဒီမိုကရက်တစ်ဘုရင်စနစ်သည် နိုင်ငံ၏ ဘုရင်/ဧကရာဇ်သည် နိုင်ငံကို သူ/သူမ၏ လိုအင်ဆန္ဒနှင့်မဟုတ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်ချုပ်သည့် ဘုရင်စနစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပကတိဘုရင်စနစ်နှင့် အလွန်ကွာခြားသည်။