ယူကလစ်ဂျီဩမေတြီ (Euclidean geometry)တွင် စတုဂံဆိုသည်မှာ အနားလေးဘက်နှင့် ထောင့်လေးခုရှိသော ဗဟုဂံတစ်ခုဖြစ်သည်။

ရိုးရိုးစတုဂံ ABCDအတွင်းထောင့်များပေါင်းခြင်းသည် ၃၆၀ ဒီဂရီရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ-

သီးသန့်အခြေအနေများဖြစ်သော n-gon များ၏ အတွင်းထောင့်များပေါင်းခြင်း ပုံသေနည်းမှာ (n − 2) × 180° ဖြစ်သည်။

ရိုးရိုးစတုဂံများပြင်ဆင်

ရှုပ်ထွေးသော စတုဂံများပြင်ဆင်

ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းပြင်ဆင်

မညီမျှခြင်းပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်

ပြင်ပလင့်များပြင်ဆင်