စိတြနက္ခတ်မှာ ပုလဲသဏ္ဌာန်တစ်လုံးရှိသည်။ တနည်း တစ်လုံး ပတ္တမြားအရည်နှင့် တူ၏။ ထိုနက္ခတ်ကို တမ္ဗနတ် အစိုးရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ဆံကျင်တရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။[၁]


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်