စိတြနက္ခတ်မှာ ပုလဲသဏ္ဌာန်တစ်လုံးရှိသည်။ တနည်း တစ်လုံး ပတ္တမြားအရည်နှင့် တူ၏။ ထိုနက္ခတ်ကို တမ္ဗနတ် အစိုးရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဤနက္ခတ်သည် ဆံကျင်တရာနှင့် ယှဉ်၍ သွား၏။[၁]

  1. http://martikar.pikay.org/2012/10/blog-post_5851.html