စုဠာဘရဏသည် ထိုင်းနိုင်ငံဘုရင်ဘူမိဗလအတုလျတေဇ၏ အငယ်ဆုံးသမီးတော်ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့​တော်အပြည့်အစုံမှ စုဠာဘရဏဝလယလက္ခဏ အဂ္ဂရာဇကုမာရီ (ပါဠိ: Cuḷābharaṇavalayalakkhaṇa Aggarājakumārī) ဖြစ်သည်။

စုဠာဘရဏမင်းသမီး

ကိုးကားပြင်ဆင်