[၁] သူတစ်ပါးတို့၏ စိတ်ကို–ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သော–ပိုင်းခြားတတ်သော-ဉာဏ်၊ စေတောပရိယဉာဏ်၊ စေတောပရိယအဘိညာဉ်။

(စေတောပရိယအဘိညာဉ်သည်ကာမ, မဟဂ္ဂုတ်, လောကုတ္တရာ, မဂ်, အတိတ် အနာဂတ်, ပစ္စုပ္ပန်, ဗဟိဒ္ဓ တရားများကို အာရုံပြုသည်။

ပရိတ္တာရမ္မဏတိက်အရ ကာမ, မဟဂ္ဂုတ်, လောကုတ္တရာစိတ် ဟူသမျှကို စွမ်းအား ရှိသလောက် အာရုံပြုသည်၊

မဂ္ဂါရမ္မဏတိက်အရ မဂ်စိတ် ၄-ပါးကို ထိုက်သင့်သည့်အားလျော်စွာ အာရုံပြုသည်၊

အတီတာရမ္မဏတိက်အရ ရှေ့ ၇-ရက် နောက် ၇-ရက်အတွင်း ဖြစ်သမျှသော အတိတ်စိတ် အနာဂတ်စိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်စိတ်များကို အာရုံ ပြုသည်၊

အဇ္ဈတ္တာရမ္မဏတိက်အရ သူတစ်ပါးတို့၏စိတ် (စေတသိက်) ဟူသော ဗဟိဒ္ဓတရားကို အာရုံပြုသည်။

ထို့ကြောင့် ရှေးဆရာတော်ကြီးများသည်လည်း “ထိုထိုပရ-စိတ္တဝိဇာ, အဘိညာမူ၊ ရွှေလာ နောက်ဆက် ၇-ရက်က၊ ကာမ, မဟဂ္ဂုတ်, လောကုတ်, ဗဟိဒ်, တိတ်, နာဂတံ, ပစ္စုပ္ပန်စုံ, ဓမ္မာရုံဝယ် အာရုံစွဲလေ ပြုတတ်ပေ၏” ဟု မိန့်ဆိုတော်မူခဲ့ကြလေသည်။ [၂]

ဤ စေတောပရိယအဘိညာဉ်ကိုပင် သင်္ဂဟ၊ ဝိဘာဝိနီတို့၌ ပရစိတ္တဝိဇာနန အဘိညာဉ်ဟု ခေါ်သည်။) [၃][၄]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

  1. စေတောပရိယဉာဏ (န) [စေတောပရိယ + ဉာဏ]
  2. အကျယ်ကို အဘိ၊ဋ္ဌ၊၁၊ ၄၄၀-၄။ အဘိ၊ဋ္ဌ၊၂၊၃၅၆။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၁၊၃၃၉။ ဝိသုဒ္ဓိ၊၂၊၆၁-၃။ ဝိသုဒ္ဓိ၊ဋီ၊၂၊၆၅-၉။ မူလဋီ၊၁၊၁၉၂-တို့ ကြည့်။
  3. စေတောပရိယဉာဏာယ စိတ္တံ အဘိနီဟရတိ အဘိနိန္နာမေတိ။ ဒီ၊၁၊၇၅-၆။ သေက္ခပုထုဇ္ဇနာနံ စေတောပရိယဉာဏ(ဒီ၊ဋ္ဌ၊၃၊၇၂) န္တိ သေက္ခာနံ, ပုထုဇ္ဇနာနဉ္စ စေတသော ပရိစ္ဆန္ဒနကဉာဏံ။ ဒီ၊ဋီ၊၃၊၇၁။ စေတောပရိယဉာဏ(ပဋိသံ၊၄)န္တိ ဧတ္ထ ပရိယာတီတိ ပရိယံ၊ ပရိစ္ဆိန္ဒတီတိ အတ္ထော။ စေတသော ပရိယံ စေတောပရိယံ၊ စေတောပရိယဉ္စ တံ ဉာဏဉ္ဇာတိ စေတောပရိယဉာဏံ။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၁၊၄၉။ (–ဒီ၊၂၊၇၀။ ဒီ၊၃၊၈၃။ သံ၊၁၊၁၃၈-၉။ ပဋိသံ၊၃၈၇။ အပ၊၂၊၂၁၆၊ ၂၈၁၊ ၂၉၀။ ဒီ၊ဋ္ဌ၊၃၊၇၂။ မ၊ဋ္ဌ၊၁၊၃၃၀၊ ၃၄၅။ မ၊ဋ္ဌ၊၂၊၇၀။ မ၊ဋ္ဌ၊၃၊၁၂၂၊ ၁၈၂။ မ၊ဋ္ဌ၊၄၊၁၈၁။ သံ၊ဋ္ဌ၊၁၊၂၆၂။ သံ၊ဋ္ဌ၊၃၊၂၄၅။ အံ၊ဋ္ဌ၊၂၊၁၅၄။ အံ၊ဋ္ဌ၊၃၊၂၄၃၊ ၂၉၈။ အဘိ၊ဋ္ဌ၊၁၊၃၉၂၊ ၄၄၂-၆။ အဘိ၊ဋ္ဌ၊၂၊၃၈၅။ အဘိ၊ဋ္ဌ၊၃၊၄၃၅။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၁၊၁၂၇၊ ၃၃၉။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၂၊၂၃၆၊ ၂၇၃။ ဝိသုဒ္ဓိ၊၁၊၁၀၄။ ဝိသုဒ္ဓိ၊ ၂၊၁၊၃၁-၉၊ ၆၁–၃၊ ၁၃၉။ ဥဒါန၊ဋ္ဌ၊၇၄၊ ၂၆၉။ သုတ္တနိ၊ဋ္ဌ၊၂၊၁၀၂။ ထေရ၊ဋ္ဌ၊၂၊၅၃၁။ ထေရီ၊ဋ္ဌ၊၂၈၊ ၃၃၊ ၇၉၊ ၁၃၈၊ ၂၀၄။ စရိယာ၊ဋ္ဌ၊၃၀၈။ မဟာနိ၊ဋ္ဌ၊၂၀၇။ သာရတ္ထ၊၁၊၁၀။ ဒီ၊ဋီ၊၃၊၆၀-၈။ မ၊ဋီ၊၂၊၂၆။ အံ၊ဋီ၊၁၊၉၇။ အံ၊ဋီ၊၂၊၁၄၀။ အံ၊ဋီ၊၃၊၃၁၉။ မူလဋီ၊၁၊၁၆၆၊ ၁၉၄-၈။ မူလဋီ၊၃၊၁၈၁၊ ၂၂၀။ အနုဋီ၊၁၊၂၁၁။ အနုဋီ၊၃၊၁၁၅၊ ၂၉၅။ ဝိသုဒ္ဓိ၊ဋီ၊၂၊၃၁၊ ၄၀၊ ၆၆-၇၁။)
  4. တိပိဋကအဘိဓာန် အတွဲ-၇