ဆိုဖီယာ (Sophia) မိန်းမအမည်သည် ဂရိစကားလုံး σοφία မှဆင်းသက်လာသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ "အမြော်အမြင်ရှိသူ" ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။