ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် se ဖြင့် မှတ်သားသည်၊ အသံထွက် ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းse
translit. with dakutenze
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်း世界のセ
(Sekai no "se")
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal s-
(さ行 sa-gyō)
Se
Sei
See
せい
せえ
せー
セイ
セエ
セー
Addition dakuten z-
(ざ行 za-gyō)
Ze
Zei
Zee
ぜい
ぜえ
ぜー
ゼイ
ゼエ
ゼー

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing せ
 
Stroke order in writing セ
 
Stroke order in writing せ
 
Stroke order in writing セ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်များပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
せ / セ in Japanese Braille
せ / セ
se
ぜ / ゼ
ze
せい / セー
/sei
ぜい / ゼー
/zei
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်