ဇန်နဝါရီသည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏ ပထမလဖြစ်သည်။

ဇန်နဝါရီ (Très Riches Heures)
ဂျပန်ပြည်၏ဇန်နဝါရီလအမှတ်တံဆိပ်သည် တရုပ်ဖယောင်းပန်း

ပွဲနေ့များပြင်ဆင်