ဇန်နဝါရီ

Julian နှင့် Gregorian ပြက္ခဒိန်များတွင် ပထမဆုံးလ

'ဇန်နဝါရီလ၊ Gregorian ပြက္ခဒိန်၏ ပထမလ။ ရောမနတ်ဘုရား ဂျနုစ် (Janus) ၏ အမည်ကို မှည့်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီသည် ၁၅၃ ဘီစီထက် နောက်မကျဘဲ ရောမနှစ်၏ ပထမလအဖြစ် မတ်လကို အစားထိုးခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီ (Très Riches Heures)
ဂျပန်ပြည်၏ဇန်နဝါရီလအမှတ်တံဆိပ်သည် တရုပ်ဖယောင်းပန်း

ပွဲနေ့များ ပြင်ဆင်ရန်