ဇီဝမူလ ကျောက်မျက်ဆိုသည်မှာ သက်ရှိများဖြစ်သည့် သစ်ပင်တိရိစ္ဆာန် တို့ကို အမှီပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကျောက်မျက် အမျိုးအစားများကို ဆိုလိုသည်။ မျိုးကွဲဖြစ်သည့် သဘာဝ တွင်းထွက် ကျောက်မျက်များကဲ့သို့ တိကျသော ဓါတုဖွဲ့စည်းမှုရှိရန် ခက်ခဲပြီး တိကျသော ပုံဆောင်စနစ်လည်း ရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။

ထင်ရှားသော ဇီဝမူလ ကျောက်မျက်များပြင်ဆင်

ပုလဲသန္တာပယင်းဆင်စွယ်အင်ကျင်းကျောက်