တခိမြို့ (多気町 တခိ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိအဲခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၄၈၄၆ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၄၄ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၁၀၃.၀၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်