အကျဉ်းချုပ်

Non-free media data
အကြောင်းအရာ

{{{1}}} ၏ မျက်နှာဖုံးကာဗာ

ရင်းမြစ်

{{{2}}}

အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း

အသံသွင်းခွေ၏ မျက်နှာဖုံးကာဗာသာလျှင် ဖြစ်သည်။

Low resolution?

ပုံဖော်ပြသနိုင်လောက်ရုံ အရည်အသွေးဖြင့် ဖြစ်ပြီး မူရင်းထက် အရည်အသွေးနိမ့်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။

အခြား သတင်းအချက်အလက်

မူပိုင်ခွင့်ကို {{{2}}} က ပိုင်ဆိုင်သည်။

မူပိုင်ခွင့်ရှိ မီဒီယာ အသုံးပြုရသည့် အကြောင်းရင်းများ ပြင်ဆင်ရန်

Non-free media rationale - WARNING: {{{1}}} does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
ဆောင်းပါး

[[{{{1}}}]]

အသုံးပြုသည့် အကြောင်းရင်း

ပုံအား ကိုယ်စားပြုသော ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် ပုံဖော်ပြသနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။
ဆောင်းပါး၏ အကြောင်းအရာကို အမြင်အားဖြင့် ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် အဓိကရည်ရွယ်၍ ပုံကို အသုံးပြုထားသည်။

အစားထိုးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ

မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့်အတွက် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားအရာ မရှိပါ။

လိုင်စင်သတ်မှတ်ခြင်း ပြင်ဆင်ရန်

Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]