တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation

Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

အသုံးပြုပုံပြင်ဆင်

This template is used to build consistent documentation pages for Citation Style 1 templates.

ဥပမာ: {{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|author}} will show the author documentation.

Where a particular section of documentation is not appropriate for a certain template, simply add the text manually or create a new subtemplate.

Each module of text is a subtemplate that can be edited using the link.

Section usageပြင်ဆင်

When creating template documentation, use the following order of sections and content:

 • Lead: a brief overview of the template intent
 • Usage: samples of blank parameters that can be copied and pasted
 • ဥပမာများ: အသုံးပြုပုံအမျိုးမျိုးအတွက် ဥပမာများ
 • ဝေါဟာရများ:ဝေါဟာရတခုချင်းစီအတွက် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များ
  • Syntax: overview of the template syntax
  • Deprecated: list of deprecated parameters
  • Description: parameter descriptions separated by function in this general order:
   • စာရေးသူများ
   • ခေါင်းစဉ်
   • ရက်စွဲ
   • ထုတ်ဝေသူ
   • Edition, series, volume
   • In-source locations
   • အင်တာနက်စာမျက်နှာ လိပ်စာ
   • Anchor
   • Identifiers
   • Quote
   • တည်းဖြတ်သူများ
   • Lay summary
   • Display options

Lead sectionပြင်ဆင်

Use {{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|lead|content}} to create consistent content for the lead:

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/lead တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

Markup Renders as
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|lead|books}} 
Citation Style 1 တမ်းပလိတ်သည် books အတွက် ကိုးကားချက်များဖန်တီးရာတွင် အသုံးပြုသည်။

Lua noticeပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/lua

အသုံးပြုမှုအပိုင်းပြင်ဆင်

Start the usage section with {{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage}}:

အသုံးပြုရန်အတွက် အလွတ်တမ်းပလိတ်ကို ကူးယူပါ။ ပါရာမီတာများ အားလုံးနီးပါးသည် စာလုံးအသေးဖြင့်သာ အထောက်အပံ့ပေးသည်။ (some initialisms, such as |isbn= have upper case aliases like |ISBN=, which are acceptable for use)။ "|" (pipe) သင်္ကေတကို ပါရာမီတာများအကြားတွင် သုံးပါ။ တည်းဖြတ်အကွက်တွင် အမြင်ရှင်းလင်းစေရန် မသုံးသော ပါရာမီတာများကို ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ဤလက်စွဲစာတမ်းရှိ နမူနာများတွင် လက်ရှိရက်စွဲများ ပါဝင်နေနိုင်သည်။ ရက်စွဲသည် လက်ရှိရက်စွဲမဟုတ်ပါက စာမျက်နှာကို ရှင်းသန့်ပါ။

Parameters to copy are enclosed in tables created by sub-templates.

အလျားလိုက်ပုံစံအပြည့်အစုံပြင်ဆင်

{{ကပစ|usage full}}
:<code><nowiki>{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |authorlink2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |archiveurl= |archivedate= |format= |accessdate= |type= |edition= |series= |volume= |date= |year= |origyear= |publisher= |location= |language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |page= |pages= |at= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |layurl= |laysource= |laydate= |author-mask= |display-authors= |postscript= |lastauthoramp=}}</nowiki></code>
{{နိဂုံး}}
အလျားလိုက်ပုံစံရှိ ပါရာမီတာများ အပြည့်အစုံ
{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |authorlink2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |archiveurl= |archivedate= |format= |accessdate= |type= |edition= |series= |volume= |date= |year= |origyear= |publisher= |location= |language= |isbn= |oclc= |doi= |id= |page= |pages= |at= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |layurl= |laysource= |laydate= |author-mask= |display-authors= |postscript= |lastauthoramp=}}

အသုံးအများဆုံး အလျားလိုက်ပုံစံပြင်ဆင်

{{ကပစ|usage common}}
:<code><nowiki>{{cite book |last= |first= |authorlink= |title= |url= |accessdate= |year= |publisher= |location= |isbn= |page= |pages=}}</nowiki></code>
{{နိဂုံး}}
အလျားလိုက်ပုံစံတွင် အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိသော ပါရာမီတာများ
{{cite book |last= |first= |authorlink= |title= |url= |accessdate= |year= |publisher= |location= |isbn= |page= |pages=}}

ဒေါင်လိုက်ပုံစံအပြည့်အစုံပြင်ဆင်

The full vertical style is created in three columns: Vertical list, Prerequisites and Brief instructions / notes.

 • Start with:
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical}}
<pre style="margin:0px;">
 • Create the vertical list column
 • Separate the next column with:
</pre>
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
 • Create the prerequisites column; blank lines must include a &nbsp;
 • Separate the next column with:
</pre>
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
 • Create the instructions column; blank lines must include a &nbsp;
 • End with:
</pre>
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical end}}

ဥပမာ:

{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical}}
<pre style="margin:0px;">
{{cite book
| last         =
| first         =
| authorlink      =
}}
</pre>
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
&nbsp;
&nbsp;
last
&nbsp;
&nbsp;
</pre>
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical mid}}
<pre style="margin:0px;">
&nbsp;
same as last1
same as first1
&nbsp;
&nbsp;
</pre>
{{ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း|usage vertical end}}

တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation/usage vertical

{{cite book
| last         =
| first         =
| authorlink      =
}}

တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
 
last
 
 

တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation/usage vertical mid

 
same as last1
same as first1
 
 

တမ်းပလိတ်:Citation Style documentation/usage vertical end

Sub-templatesပြင်ဆင်

အသုံးပြုပုံပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/usage |}

Usage fullပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/usage full |}

Usage commonပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/usage common |}

Usage verticalပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/usage vertical |}

Usage vertical midပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/usage vertical mid |}

Usage vertical endပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/usage vertical end

ဥပမာအပိုင်းပြင်ဆင်

ဥပမာများကိုပုံစံချရန်{{အသေးစိတ်ရည်ညွှန်းချက်၂}} အသုံးပြုပုံကိုစာတမ်းတွင်ကြည့်ပါ။
{{အသေးစိတ်ရည်ညွှန်းချက်၂ |ခ=Basic usage with url (and accessdate) and edition
|m={{cite book |title=Mysterious book}}
|r={{cite book |title=Mysterious book}}
}}

Basic usage with url (and accessdate) and edition
*{{cite book |title=Mysterious book}}

Mysterious book

ဝေါဟာရများအပိုင်းပြင်ဆင်

syntaxပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/syntax

COinSပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/coins

sep_periodပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/sep period

sep_commaပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/sep comma

requiredပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/required

deprecatedပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/deprecated တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

စာရေးသူပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/author တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

တည်းဖြတ်သူပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/တည်းဖြတ်သူ

ခေါင်းစဉ်ပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

 • ခေါင်းစဉ်: အကိုးအကား၏ခေါင်းစဉ်{{#switch:{{{link}}}|no=|Can be wikilinked to an existing * title: အကိုးအကား၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ရှိပြီးသားဝီကီလင့်ခ်ကိုလည်းချိတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ပြင်ပလင့်ခ်တခုခုလည်းထည့်နိုင်သည်။ ၂ခုလုံးလုပ်ရန်မလို။ စာလုံးအစောင်းဖြင့်ပြမည်။. မူရင်းဘာသာခေါင်းစဉ်ရှိသည့်ကိစ္စများတွင်မူရင်းဘာသာခေါင်းစဉ်ကိုဘာသာပြန်၍ ခေါင်းစဉ်နေရာတွင် ထည့်သွင်းရမည်။
  • မူရင်းဘာသာခေါင်းစဉ်: မိမိအကိုးအကားယူသည့်စာသည့် နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့် ရေးထားသောစာဖြစ်လျှင် ခေါင်းစဉ်ကို ထိုဘာသာစကားဖြင့်ပြရန်မူရင်းဘာသာခေါင်းစဉ်ကိုသုံးပါ။ follows italicized transliteration defined in title. May be prefixed with an ISO 639-1 two-character code to help browsers properly display the script:
   ... |ခေါင်းစဉ်=Tōkyō tawā |မူရင်းဘာသာခေါင်းစဉ်=ja:東京タワー |ဘာသာပြန်ခေါင်းစဉ်=Tokyo Tower ...
  • ဘာသာပြန်ခေါင်းစဉ်:နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့်ရေးထားသော အကိုးအကားများ၏အမည်ကို မြန်မာခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပြပါ။ Displays in square brackets after title; if url is defined, then trans-title is included in the link. Use of the language parameter is recommended.
Titles containing certain characters will display and link incorrectly unless those characters are encoded.
newline [ ] |
space &#91; &#93; &#124;
{{bracket|text}} {{pipe}} – see also: rendering vertical bars in tables
 • title-link: ခေါင်းစဉ်အမည်အတိုင်းရှိသော အကိုးအကားအကြောင်း ဝီကီလင့်ခ်သုံးပါ။– ဝီကီလင့်ခ်မချိတ်ရ။Alias: titlelink.

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

webပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/web

အခန်းပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/ အခန်း တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

အမျိုးအစားပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/အမျိုးအစား တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

စာစောင်ပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/စာစောင် တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

editionပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/edition

seriesပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/series

series_episodeပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/series episode

eventပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/event

agencyပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/agency

volumeပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/volume

dateပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/date တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

ထုတ်ဝေသူပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

 • ထုတ်ဝေသူ: ထုတ်ဝေသူ၏အမည်;အဆင်ပြေလျှင် ဝီကီလင့်ခ်ချိတ်ပေးပါ။ထုတ်ဝေသူဆိုသည်မှာမိမိ အကိုးအကားယူထားသောမှတ်တမ်းကို ထုတ်ဝေသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေသူဟူသော ဝေါဟာရကို မှတ်တမ်း (e.g. စာအုပ်, စွယ်စုံကျမ်း, သတင်းစာ, မဂ္ဂဇင်း, စာစောင်, ဝက်ဘ်ဆိုက်)အမည်အတွက် မရေးပါနှင့်။Not normally used for periodicals. "Ltd", "Inc" သို့ "GmbH"စသော လုပ်ငန်းစုအမှတ်အသားများမပါရ။ထုတ်ဝေသောမှတ်တမ်းနှင့် ထုတ်ဝေသူ၏အမည်တူညီပါက ရေးရန်မလို။ (ဥပမာ The New York Times ကုမ္ပဏီသည်The New York Timesသတင်းစာကိုထုတ်ဝေသည်။ဤသို့သောကိစ္စမျိုးတွင် ထုတ်ဝေသူ၏အမည်ကိုမရေးပါနှင့်။ ခေါင်းစဉ်နောက်တွင်ပေ; if work is defined, then publisher is enclosed in parentheses.
 • place: ထုတ်ဝေသောအရပ်; ဝီကီလင့်ခ် ချိတ်လေ့မရှိ။; မှတ်တမ်းအမည်တွင် ထုတ်ဝေသောအရပ်ပါပြီးဖြစ်လျှင်မရေးရ။; ဥပမာ: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
 • ထုတ်ဝေသောအရပ်: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
 • ထုတ်ဝေသောရက်စွဲ: ထုတ်ဝေသောရက်စွဲနှင့် မှတ်တမ်းရေးသောရက်စွဲမတူမှသာရေးပါ။Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. ဆောင်းပါးပါ အခြားရက်စွဲများကိုရေးသောပုံစံအတိုင်းရေးပါ။;ဝီကီလင့်မချိတ်ပါနှင့်။ Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.
 • ဖြန့်ချိသူ: ဖြန့်ချိသူ၏အမည် (ထုတ်ဝေသူနှင့်မတူမှသာရေးပါ။). ဖြန့်ချိသူ ကို ထုတ်ဝေသူနှင့်အစားမထိုးပါနှင့်။, but provides additional detail. It may be used when the content deliverer presents the source in a format other than the original (e.g. NewsBank), when the URL provided does not make clear the identity of the deliverer, where no URL or DOI is available (EBSCO), if the deliverer requests attribution, or as requested in WP:The Wikipedia Library (e.g. Credo, HighBeam). See also registration and subscription.

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

newsgroupပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/newsgroup

ဘာသာပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

 • ဘာသာ: အကိုအကားယူထားသောစာကို မည်သည့်ဘာသာဖြင့်ရေးထားကြောင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။မြန်မာစာမဟုတ်မှသာ ရေးရန်လိုသည်။ ထိုဘာသာများ၏အမည်နောက်တွင် ဖြင့်ဟုပေါ်လာမည်။ဘာသာ၏အမည်အပြည့်အစုံ သို့မဟုတ် ISO 639-1 codeကိုသုံးပါ။ အကိုးအကားယူသောစာကို ဘာသာတမျိုးထက်ပို၍ရေးထားလျှင် ထိုဘာသာများ၏အမည်ကို သီးခြားစီဖော်ပြပါ။ |ဘာသာ=ပြင်သစ်၊ဂျာမန်. The use of language names or language codes recognized by Wikimedia adds the page to the appropriate subcategory of Category:CS1 foreign language sources; တမ်းပလိတ်များ ဝီကီလင့်ခ်များမသုံးပါနှင့်။

စာမျက်နှာများပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

 • စာမျက်နှာ:ဝီကီတွင်ရေးထားသောအကြောင်းအရာပါသည့် စာမျက်နှာအမှတ်ဖြစ်သည်။|စာမျက်နှာ= သို့ |စာမျက်နှာများ=ကိုသုံးပါ။ Displays preceded by p. unless |nopp=y.
 • သို့မဟုတ်: စာမျက်နှာများ: စာတမျက်နှာထက်ပို၍ အကိုးအကားပြရမည်ဆိုပါက

(၁)ဆက်တိုက်စာမျက်နှာများအတွက် |စာမျက်နှာ= သို့ |စာမျက်နှာများ=ကိုသုံးပါ။ (၂)ဆက်တိုက်မဟုတ်သောစာမျက်နှာများအတွက် ဆက်တိုက်မဟုတ်သော စာမျက်နှာများကြားတွင်(၊)ခြားပါ။အကိုးအကားမှတ်တမ်း၏စုစုပေါင်းစာမျက်နှာကိုမရေးရ။Displays preceded bypp. unless |nopp=y. Hyphens are automatically converted to en dashes; if hyphens are appropriate, ဥပမာ: pp. 3-1–3-15, use |at=.

  • nopp: Set to y to suppress the p. or pp. notations where this is inappropriate; ဥပမာ, where |စာမျက်နှာ=မျက်နှာဖုံး.
 • သို့မဟုတ်: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |စာမျက်နှာ= or |စာမျက်နှာများ=. |စာမျက်နှာ=, |စာမျက်နှာများ=, or |at=.
ဥပမာများ: စာမျက်နှာ(နှ.) or စာမျက်နှာများ(နှများ.); အပိုင်း(ပိုင်း.),တိုင်(col.), စာပိုဒ် (ပိုဒ်.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, စာအုပ်, part, folio, stanza, နောက်ဖုံး, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

timeပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/time

id1ပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/id1

id2ပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/id2

urlပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/url တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

chapterurlပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/chapterurl

layပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/lay

quoteပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/quote တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

refပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/ref

ref2ပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/ref2

displayပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/display တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/opt

Subscription or registration requiredပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/registration

map_seriesပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/map series

map_pagesပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/map pages

interview_idပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/interview id

interview_authorပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/interview author

interview_interviewerပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/interview interviewer

album_nameပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/album name

seasonပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/season

networkပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/network

transcriptပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/transcript

conferenceပြင်ဆင်

[edit subtemplate]

တမ်းပလိတ်:ကိုးကားမှုပုံစံစာတမ်း/conference

See alsoပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Citation Style 1