မူ​ပိုင်​ခွင့်​ရှိ​သည့်​ ပုံများအသုံးပြုရသော အကြောင်းရင်း – non-free video game cover or boxart – သတိပေးချက် - {{{Article}}} အမည်ဖြင့် ဆောင်းပါး မရှိပါ!
စာလုံးပေါင်း စစ်ဆေးပါ။ ဆောင်းပါး တစ်ခု ၏ ခေါင်းစဉ်ကို [[လင့်ခ်ချိတ်ဆက်သည့် ထောင့်ကွင်းများ]] မပါပဲ တိကျစွာ မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းပါ။ ညွန်းဆိုသော ဆောင်းပါးသည် ဖျက်ထားခံရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ

This is the cover art for {{{Article}}}. The cover art copyright is believed to belong to the distributor of the game or the publisher of the video game or the developers of the video game. 

ရင်းမြစ်

The box/cover art can or could be obtained from the distributor.

စာ​မျက်​နှာ

[[{{{Article}}}]]

အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်း

The entire cover: because the image is cover art, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image.

အသုံးပြုသည့် အကြောင်းရင်း

Choose from Infobox / Header / Section / Other

အစားထိုးနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ

As cover art, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the packaging of the item in question would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary. 

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA:Non-free_use_rationale_video_game_cover
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]