ယနေ့အထူးဓာတ်ပုံ
ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှ တွေ့မြင်ရသော နံနက်နေထွက်ချိန်ဓာတ်ပုံ - Renek78