ယနေ့အထူးဓာတ်ပုံ
အင်းလေးရှိ ပန်းပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုဓာတ်ပုံ - Gerd Eichmann