ယနေ့အထူးဓာတ်ပုံ
ဂိုးလ်ဒင်းဂိတ် တံတားကို နေဝင်ချိန်တွင် တွေ့မြင်ရစဉ်ဓာတ်ပုံ - Brocken Inaglory