ယနေ့အထူးဓာတ်ပုံ
၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လကြတ်မှုဖြစ်စဉ်ဓာတ်ပုံ - Thomas Knoblauch