ပင်ရင်းနိုင်ငံ ဂျပန်မဟုတ် အ ြခားနိုင်ငံ ဂျပန်စကားေ ြပာ အဆင့် ြမင့်