ဤရုံးချုပ်ကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် အဖြစ်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် တရားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးချုပ် ထားရှိသည်။ တရားရုံးချုပ်၏ လက်အောက်တွင်

  1. စီမံနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန
  2. ပြစ်မှုတရားစီရင်ရေးဌာန
  3. တရားမ တရားစီရင်ရေးဌာန
  4. စစ်ဆေးရေးဌာန
  5. ထောက်ပံ့နှင့် ငွေစာရင်းဌာန
  6. ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဌာန
  7. သုတေသနဌာန
  8. လေ့ကျင့်ရေးဌာန တို့ရှိသည်။