တောသရက်

အပင်မျိုးစိတ်များ

တလိုင်းခေါင်း (Talainggaung) ၏ ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ Madhuca longifolia ဖြစ်သည်။