ထိုင်းလူမျိုးများ သည် တိုင်မျိုးနွယ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ တိုင်မျိုးနွယ်စုအား တိုင်ယိုင်(ရှမ်းကြီး)နှင့် တိုင်နွိုင်ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားရာ ထိုင်းလူမျိုးတို့သည် တိုင်နွိုင်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ တိုင်ယိုင်အုပ်စုတွင်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရှမ်းလူမျိုးများပါဝင်သည်။

Chan Kusalo cremation 15.jpg