ထိုင်းလူမျိုးများသည် တိုင်မျိုးနွယ်စုတွင်ပါဝင်သည်။ တိုင်မျိုးနွယ်စုအားတိုင်ယိုင်(ရှမ်းကြီး)နှင့်တိုင်နွိုင်ဟူ၍နှစ်မျိုးခွဲခြားထားရာ ထိုင်းလူမျိုးတို့သည် တိုင်နွိုင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သည်။ တိုင်ယိုင်အုပ်စုတွင်မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရှမ်းလူမျိုးများပါဝင်သည်။