တန်း(row) အရေအတွက်နှင့် တိုင်(column) အရေအတွက် တူစွာ ရှိသော ကိန်းအုံသည် ထောင့်စက် ကိန်းအုံ (square matrix) ဖြစ်သည်။ ထောင့်စက်ကိန်းအုံများအဖို့သာ အခရာတန်ဖိုး (determinant) ရှာနိုင်သဖြင့် ပြောင်းပြန်ကိန်းအုံ (inverse matrix) လည်း တွက်ထုတ်ကောင်း တွက်ထုတ်နိုင်သည်။

တိုင်းကြောင်း ၄ ခု ရှိသော ထောင့်စက်ကန်းအုံ ဥပမာ။ ကိန်းလုံး တို့က ဤကိန်းအုံ၏ အူစောင်းတိုင်ကို ဖော်ဆောင်နေ၏။ a11 = 9a22 = 11a33 = 4a44 = 10 တို့မှာ ဤကိန်းအုံ၏ အူစောင်းတိုင်အဖြစ် ပါဝင်နေကြ၏။