ထောင်စုနှစ် ဆိုသည်မှာ လက်တင်ဘာသာအားဖြင့် mille ဟူသောစကားမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ နှင့် ညီမျှသည်။ သို့သော်လည်း တခါတရံ၌ ထောင်စုနှစ်သည် ရေတွက်သည့် စမှတ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၁၀၅၀ စသည်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်လေသည်။ နက္ခတ္တဆိုင်ရာ နှစ်ရေတွက်နည်းစနစ်တွင် ဂဏန်းသုည ဖြင့်စတင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ထောင်စုနှစ်သည် x၀၀၀ ဖြင့်စတင်ပြီး x၉၉၉ တွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ထောင်စုနှစ်အသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ အငြားပွားမှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်။