ဒါးပိန်မြို့

မြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။လှည်းကူးမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။

ဒါးပိန်မြို့ သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်