နဂတိုရိုမြို့ (長瀞町 နဂတိုရို − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်းတမခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၇၂၈၁ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၂၄၄ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၃၀.၄၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။