နာဂါဆာကီမြို့

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကျူးရှူးကျွန်းရှိ အဓိကမြို့ကြီး

နာဂါဆာကီမြို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံ ကျူးရှူးကျွန်းပေါ်ရှိ နာဂါဆာကီပရီဖက်ချာ၏ မြို့တော်နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့် ရှည်သော အငူဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။

နာဂါဆာကီမြို့

Nagasaki
長崎市
မြို့တော်
နာဂါဆာကီပရီဖက်ချာအတွင်းရှိ နာဂါဆာကီမြို့
နာဂါဆာကီပရီဖက်ချာအတွင်းရှိ နာဂါဆာကီမြို့
နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံ
ပရီဖက်ချာနာဂါဆာကီ

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်