နာဂါရှီးမားမြို့၊ ခါဂိုရှီးမား

နာဂါရှီးမားမြို့ (長島町 နာဂါရှီးမား − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံခါဂိုရှီးမားခရိုင်၊ အိဇုမိတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၀၁၂၄ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၈၇ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၁၁၆.၁၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်