နိနိုမိယမြို့၊ ခါနာဂါဝါ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကန်တိုရှိ မြို့

နိနိုမိယမြို့ (二宮町 နိနိုမိယ − မချိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံခါနာဂါဝါခရိုင် တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၂၉၃၅၀ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၃၂၃၀ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၉.၀၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်